Klagomålshantering

 I skollagen (2010:800 kap 4, 8§) ställs krav på att ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten är syftet att skolan ser till att bristerna åtgärdas.

Hur lämnar jag in klagomålet?
Fyll i blanketten ”klagomål mot utbildningen”. Blanketten hittar du i blankettstället vid skolans expedition.

För vår hantering underlättar det om du skriver ner det du tycker. Därför kommer det från hösten 2011 att på alla enheter finnas en blankett där du kan skriva ner dina synpunkter, klagomål eller beröm och lämna in.

Vem tar hand om det som inkommer?
Dina synpunkter, klagomål eller beröm lämnas i första hand direkt till den person, enhet eller avdelning som berörs eller till den rektor eller förskolechef som ansvarar för verksamheten.

Hur lång tid tar det innan svar kommer?
Vårt mål är att du ska få svar inom fem arbetsdagar under förutsättning av du lämnat kontaktuppgifter. Ibland kan en synpunkt/klagomål vara mer komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att hantera.

Vad händer om jag inte är nöjd med svaret?
Om du inte är nöjd med det svar som ges kan du begära att överordnad chef gör en förnyad prövning av ärendet.

Vad händer med det som lämnas in?
Alla synpunkter, klagomål eller beröm som kommer in databehandlas och registreras. De blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärendet omfattas av sekretess. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (1998:204)

Kontaktuppgifter
Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkt/klagomål/beröm. I de fall du önskar svar behöver vi din e-postadress, telefonnummer eller adress.Rutin för synpunkts- och klagomålshantering inom barn- och utbildningsområdet

  • Inkommen synpunkt, klagomål eller beröm registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling.
  • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet. Är synpunkten eller klagomålet av allvarligare art, riktade till en enskild person med mera – ska ärendet lämnas över till närmaste chef.
  • Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten/klagomålet att det inkommit och vem som är handläggare.
  • Handläggare skriver svar till den som lämnat in synpunkten/klagomålet alternativt förslag till svar som lämnas till förvaltningens ledningsgrupp eller till barn- och utbildningsnämnden.
  • I de fall som ärendet går till förvaltningens ledningsgrupp eller till nämnden iordningsställer nämndsekreteraren svar till den som lämnat in synpunkten/klagomålet.
  • Svaren registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling.
Porträttfoto av David Månsson

David Månsson

Biträdande rektor, Skolledning

david.mansson@botkyrka.se

070 775 49 98

Bitr rektor, ansvar för ekonomi, administration, fastighet och vaktmästeri.