Elevhälsan

Tumba Gymnasiums elevhälsoteam består av skolkuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog, specialpedagoger, studie-och yrkesvägledare, skolläkare och biträdande rektorer. Varje profession arbetar utifrån sin specifika kompetens och samverkar gemensamt med övrig personal på skolan.

Elevhälsans viktigaste uppgift är att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. Elevhälsan samordnar och utvecklar skolans arbete med att skapa tillgängliga sociala-, fysiska- och pedagogiska lärmiljöer. I arbetet ingår att identifiera risker och förebygga hinder som kan komma att påverka elevers möjlighet att uppnå utbildningens mål.

Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna; eftersom god hälsa leder till ökad välbefinnande och därmed ökad förmåga till inlärning. Lärande i sig är också en stark friskfaktor som främjar hälsa och motverkar utanförskap.

I enskilda fall hjälper elevhälsan till med hänvisning vidare till samhällets olika vård- och stödinstanser, samt bidrar till samarbetet däremellan.

Enskilda elever, anhöriga och personal är alla välkomna att kontakta samtliga av elevhälsans professioner.

Kurator

Skolkuratorn kan du vända dig till när du stöter på utmaningar i skolan eller i livet. Till skolkuratorn kan du komma med alla dina frågor och funderingar, stort som smått. Välkommen på drop-in-mottagning måndag-fredag kl 10-12, eller via tidsbokning.

Med oss kan du exempelvis prata om hur du har det i skolan eller hemma, relationer som är viktiga för dig, ork, och motivation. Vi kan även ge stöd gällande ämnen som stress, oro, sorg, kris, utsatthet eller missbruk. Utöver det svarar vi gärna på dina frågor kring studieekonomi och stipendier.

Ibland träffar du oss när vi gör insatser på gruppnivå kring olika teman, exempelvis stresshantering och hållbar livsstil. 

Skolsköterska

Hos oss kan du få stöd och hjälp med funderingar kring matvanor, sömnbehov, hur mycket träning som behövs i vardagen eller andra frågor som rör din hälsa. Vi följer upp så att du fått alla dina vaccinationer och att du växer som du ska. Om du gör dig illa i skolan hjälper vi förstås till även med det. Välkommen på drop-in-mottagning måndag-fredag kl 10-12, eller via tidsbokning.

Genom att motivera och stötta elever till hälsosamma och hållbara val i sin vardag bidrar vi till att skapa förutsättningar för varje elev att klara sin utbildning. Vi erbjuder enklare sjukvårdande insatser i akuta situationer och hänvisar ofta elever vidare till vårdcentral eller andra specialister beroende på behov. Vår skolläkare har mottagning en gång i månaden och tid bokas vid behov genom skolsköterskorna.

Alla elever i årskurs 1 erbjuds ett enskilt hälsosamtal och vi har även hälsosamtal i grupp. För elever med hög skolfrånvaro kan skolsköterskan vara en pusselbit tillsammans med annan personal inom elevhälsan.

Psykolog

Skolpsykologen arbetar hälsofrämjande genom att bidra med psykologisk kunskap i elevhälsans samlade arbete för att öka psykisk hälsa bland eleverna. Skolpsykologen arbetar främst gentemot lärare och övrig personal på skolan i deras arbete att stötta elever. Arbetet kan även innefatta insatser på gruppnivå. I särskilda fall, om en elev upplever svårigheter som påverkar skolgången, genomför skolpsykologen bedömningar för att kartlägga behov av vidare stöd. Detta görs på uppdrag av övriga elevhälsan. Skolpsykologen utför inga behandlingar av psykisk ohälsa men är behjälplig vid behov av vidare remittering.

Porträttfoto av Jenny Odefjärd

Jenny Odefjärd

Kuratorer

jenny.odefjard@botkyrka.se

073 421 88 02

Skolkurator. ES, HU, SA, AST

Porträttfoto av Natasha Scott

Natasha Scott

Kuratorer

natasha.scott@botkyrka.se

070 207 77 80

Skolkurator. NA, TE, RL, EE, FT, EK, FINEK

Porträttfoto av Privat: Malin Sandberg

Privat: Malin Sandberg

Skolpsykolog

malin.sandberg@botkyrka.se

Föräldraledig.

Porträttfoto av Lena Werner

Lena Werner (LEWE)

Skolsköterskor

lena.werner@botkyrka.se

073-380 77 90

Telefontid kl. 10-12. Ansvarig för SAM, ES, HUM och EK.

Porträttfoto av Helene Januss-Stjernkvist

Helene Januss-Stjernkvist

Skolsköterskor

helene.januss-stjernkvist@botkyrka.se

070 187 09 37

Telefontid 10-12, Ansvarar för EE, FT, NA, TE, RL och AST